Day

April 4, 2018

TRIBUTE TO NOMZAMO MADIKIZELA MANDELA BY Celimpilo Ndebele 

Ubuyisi khukhukazi esimatshweletshwele, Esifukamele amatshwele ansundu. Ukufukama kwakho kuthele isivuno esihle. Ulwile ukulwa okuhle. Ulwela izintandane ze-Afrika Ebezibhubha ziqedwa amaQadasi. Ufukamele amatshwele ongawachamiselanga Wawasindisa emlonyeni kaKlebe obomvu Obhavumula amakloba omlilo. Izinyembezi beziwukudla kwakho kwemihla. Iqhubeke izamule inganono ngaphansi Kwelanga laseNingizimu. Uqhubeke njalo uvule amaphiko akho amhlophe. Ubufanelwe izibongo usawadla anhlamvana, Izibongo ezizotusa ubuqhawekazi bakho. Ubufanelwe ubumongameli, Uzokwengamela isizukulwane esisha. Ubufanelwe ukubatshazwa izizwe usawadla anhlamvana. Ngalezizinkondlo siyofika sebebhece ngobende, Siyofika sebekubeke amabala bezama ukuvala ubuqhawekazi bakho. Siyabonga Madikizela, Ngokuzinikela kwakho....
Read More